Azi, 19 august, termen limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013

Azi, 19 august, termen limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013

Va informam că, întrucât, prin Hotărârea Guvernului nr. 590/2013, data de 16 august a.c. a fost declarată zi liberă, luni, 19 august a.c., este termenul limită pentru Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013.

Completare şi depunere

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul prevăzut  se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Operatorii economici vor depune  raportările contabile la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www. e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale MFP constă într-un fişier .pdf la care este ataşat un fişier .xml.

În acest sens, agenţii economici vor putea depune raportările contabile fie la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie gratuit de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

Raportările contabile se compun din  trei formulare:

– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;

– Contul de profit şi pierdere sau Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, după caz, cod 20;

– Date informative, cod 30.

Semnături

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Obligaţia depunerii raportărilor contabile

Potrivit actului normativ menţionat, au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30  iunie 2013:

– operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

– operatorilor economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

– entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care verifică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiu financiar precedent.

– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la autorităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP) raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.

el:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Nu au obligaţia depunerii:

– operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2013;

– cei care în tot semestrul I 2013 s-au aflat în inactivitate temporară;

– cei înfiinţaţi în cursul anului 2013;

– persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Alte precizări

Operatorii economici au obligaţia completării datelor de identificare( denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datelor referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosii prescurtări sau iniţiale.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele menţionate mai sus conduce la imposibilitatea identificării entităţii, şi în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată.

Sancţiuni

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, în condiţiile prevăzute de ordin, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Bază legală: Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455/24.07.2013.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 19 august 2013

Leave a Reply