2018 > Fondul pentru mediu

2018 > Fondul pentru mediu

Începând din anul acesta, este în vigoare noua Metodologie de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului nr. 1503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 578/2006. În vigoare din 28 decembrie 2017, noile reglementări au rămas oarecum într-un con de umbră faţă de alte probleme majore, economice şi sociale. Sunt, totuşi, câteva noutăţi, bine de avut în vedere de operatorii economici.

Drepturi extinse pentru inspectorii de mediu

La stabilirea contribuțiilor, taxelor, penalităților, precum și a altor sume datorate, reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control pot  să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității. Este, deci, la latitudinea inspectorului de mediu să decidă dacă aceste tranzacții/activități sunt relevante pentru stabilirea creanțelor fiscale privitoare la sumele ce se constituie ca venit la bugetul Fondului pentru mediu.

Reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control sunt obligați să motiveze decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacții sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacții, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzacției ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum și a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.

Acte, documentare şi evidenţă

Greutatea ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor și acumulatorilor se stabilește pe baza informațiilor cuprinse în următoarele documente: facturi și anexele la acestea, avize de însoțire a mărfii, documente de transport, documente vamale, fișe tehnice ale produselor, documente de cântărire actualizate anual sau ori de câte ori se modifică greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante.

Documentele relevante pentru stabilirea cantităților și valorilor ce constituie baza de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele prevăzute de Legea contabilității, de Codul fiscal și de reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Evidența cantitativă și valorică a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor referitoare la activitatea desfășurată se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii contabilității.

Contribuabilii/plătitorii au obligația de a furniza informațiile suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare a deșeurilor cuprinse în “Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu”.

Contribuţii pentru deşeuri metalice

Obligația de a calcula, de a reține prin stopaj la sursă, de a declara și de a vira la Fondul pentru mediu contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase revine operatorilor economici colectori și/sau valorificatori autorizați potrivit legislației în vigoare, inclusiv comercianți de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora, înregistrați potrivit Ordinului nr. 739/2017  privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase către operatorii economici colectori sau valorificatori se face de către generatorii deșeurilor, persoane juridice, pe bază de factură, cu evidențierea distinctă a contribuției de 3% și cu reținerea acesteia de către cumpărător.

În cazul în care veniturile din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase sunt realizate de către generatorii deșeurilor, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector și/sau de valorificatori autorizat în condițiile legii, inclusiv comercianții de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora, baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase către operatorii economici colectori și/sau valorificatori autorizați, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor care devin deținători de deșeuri metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, au obligația de a plăti contribuția de 3% la Fondul pentru mediu.

Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Taxele încasate de la proprietarii sau de la administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare

În baza principiului “poluatorul plătește” și pentru implementarea instrumentului economic “plătește cât arunci”, contravaloarea taxei se suportă de către persoana a cărei activitate a generat deșeurile, care le încredințează în vederea eliminării finale prin depozitare.

Contribuţia de 2lei/kg pentru ambalaje

Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg revine următorilor operatori economici:

  • care introduc pe piața națională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
  • care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;
  • care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piața națională;
  • care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piața națională.

Operatorii economici sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații, distinct pentru fiecare tip de material:

  • cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională, cantitatea de ambalaje de desfacere distribuite pe piața națională, respectiv cantitatea de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu profesional, pentru prima oară;
  • data introducerii pe piața națională, data primei distribuiri a ambalajelor de desfacere, respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub orice formă, cu titlu profesional sau data consumului/utilizării în activitatea proprie.

Deşeuri electronice

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate.

Contribuția se plătește numai în cazul neîndeplinirii ratelor anuale minime de colectare a deșeurilor de EEE corespunzătoare cantităților de EEE introduse pe piața națională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau care nu au fost declarate în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Cadru legal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 03 mai 2018

Leave a Reply